Algemene Voorwaarden

Artikel 1:           Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van installatie- en/of reparatiewerkzaamheden van corTechs, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de opdrachtnemer”.
 2. De koper, respectievelijk de opdrachtgever, wordt verder aangeduid als “de consument”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de consument aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de opdrachtnemer, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel alle door de opdrachtnemer te leveren hardware en/of standaard software met bijbehorende onderdelen als de door de opdrachtnemer te installeren/repareren zaken van de consument.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2:           Aanbod, prijzen, tarieven

 1. corTechs hanteert geen vast onderzoekstarief wanneer de consument ervoor kiest om de benodigde reparaties en/of werkzaamheden uit te laten voeren door corTechs. In het geval dat de consument de reparatie en/of werkzaamheden niet door corTechs laat uitvoeren, is de wedepartij de standaard voorrijkosten à 25,00 EURO aan corTechs verschuldigd.
 2. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals voorrijkosten, transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij partijen anders overeengekomen of anders wordt vermeld.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de consument verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de opdrachtnemer de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de consument geen rechten ontlenen, tenzij anders wordt vermeld.
 6. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen, mag de opdrachtnemer de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de consument in rekening brengen.
 7. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de opdrachtnemer kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de opdrachtnemer er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 Artikel 3:           Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument het aanbod van de opdrachtnemer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De opdrachtnemer is pas gebonden aan:
 • een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod.
 • mondelinge afspraken.
 • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst.

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de consument of zodra de opdrachtnemer – zonder tegenwerping van de consument – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 Artikel 4:           Inschakeling derden

 1. Als de opdrachtnemer dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 Artikel 5:           Verplichtingen van de consument

 1. De consument zorgt ervoor dat:
 • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de opdrachtnemer gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt.
 • eventuele door de consument aan de opdrachtnemer verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 • hij de te repareren zaken op het overeengekomen tijdstip, compleet (inclusief alle relevante onderdelen en benodigde documenten) aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.
 • de opdrachtnemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie.
 • de opdrachtnemer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d.. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de consument.
 • op de werklocatie kosteloos de door de opdrachtnemer in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 1. De consument zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. De opdrachtnemer behandelt de door de consument verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien de consument niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de consument wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de consument.
 4. Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt en de opdrachtnemer niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de opdrachtnemer niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 Artikel 6:           Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de consument hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. De opdrachtnemer mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de consument over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van de opdrachtnemer verlaten of de opdrachtnemer aan de consument heeft meegedeeld dat de zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de consument en op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door de opdrachtnemer voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Het risico voor zaken die de opdrachtnemer onder zich heeft voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden, blijft bij de consument berusten.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de consument, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de consument te leveren of deze niet worden afgehaald, mag de opdrachtnemer de zaken en/of de onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de consument opslaan. De consument stelt de opdrachtnemer dan binnen een door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 8. Indien de consument na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De opdrachtnemer mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of onderdelen aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de consument tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de opdrachtnemer en/of het recht van de opdrachtnemer alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 Artikel 7:           Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
 • de opdrachtnemer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de consument heeft ontvangen;
 • de opdrachtnemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de consument heeft ontvangen;
 • er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de consument komen; heeft de opdrachtnemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 1. De opdrachtnemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de consument wordt bespoedigd, mag de opdrachtnemer de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de consument.
 1. De opdrachtnemer informeert de consument over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 • bij door de consument gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
 • indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de opdrachtnemer eerst met de consument over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de opdrachtnemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 1. Meer- en minder werk moet schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de consument overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de consument of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. De opdrachtnemer mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de consument in rekening brengen.

 Artikel 8:           Oplevering en goedkeuring werkzaamheden

 1. Op het moment dat de overeengekomen installatie- of reparatiewerkzaamheden afgerond zijn informeert de opdrachtnemer de consument hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de consument de zaken heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
 • de consument een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan de opdrachtnemer retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
 • de opdrachtnemer geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de consument niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
 • de zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de consument in gebruik zijn genomen.
 1. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de consument ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan de door de opdrachtnemer verrich