fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1:           Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van installatie- en/of reparatiewerkzaamheden van corTechs, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de opdrachtnemer”.
 2. De koper, respectievelijk de opdrachtgever, wordt verder aangeduid als “de consument”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de consument aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de opdrachtnemer, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel alle door de opdrachtnemer te leveren hardware en/of standaard software met bijbehorende onderdelen als de door de opdrachtnemer te installeren/repareren zaken van de consument.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2:           Aanbod, prijzen, tarieven

 1. corTechs hanteert geen vast onderzoekstarief wanneer de consument ervoor kiest om de benodigde reparaties en/of werkzaamheden uit te laten voeren door corTechs. In het geval dat de consument de reparatie en/of werkzaamheden niet door corTechs laat uitvoeren, is de wedepartij de standaard voorrijkosten à 25,00 EURO aan corTechs verschuldigd.
 2. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals voorrijkosten, transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij partijen anders overeengekomen of anders wordt vermeld.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de consument verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de opdrachtnemer de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de consument geen rechten ontlenen, tenzij anders wordt vermeld.
 6. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen, mag de opdrachtnemer de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de consument in rekening brengen.
 7. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de opdrachtnemer kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de opdrachtnemer er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 Artikel 3:           Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument het aanbod van de opdrachtnemer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De opdrachtnemer is pas gebonden aan:
 • een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod.
 • mondelinge afspraken.
 • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst.

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de consument of zodra de opdrachtnemer – zonder tegenwerping van de consument – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 Artikel 4:           Inschakeling derden

 1. Als de opdrachtnemer dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 Artikel 5:           Verplichtingen van de consument

 1. De consument zorgt ervoor dat:
 • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de opdrachtnemer gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt.
 • eventuele door de consument aan de opdrachtnemer verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 • hij de te repareren zaken op het overeengekomen tijdstip, compleet (inclusief alle relevante onderdelen en benodigde documenten) aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.
 • de opdrachtnemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie.
 • de opdrachtnemer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d.. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de consument.
 • op de werklocatie kosteloos de door de opdrachtnemer in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 1. De consument zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. De opdrachtnemer behandelt de door de consument verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien de consument niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de consument wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de consument.
 4. Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt en de opdrachtnemer niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de opdrachtnemer niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 Artikel 6:           Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de consument hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. De opdrachtnemer mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de consument over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van de opdrachtnemer verlaten of de opdrachtnemer aan de consument heeft meegedeeld dat de zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de consument en op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door de opdrachtnemer voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Het risico voor zaken die de opdrachtnemer onder zich heeft voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden, blijft bij de consument berusten.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de consument, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de consument te leveren of deze niet worden afgehaald, mag de opdrachtnemer de zaken en/of de onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de consument opslaan. De consument stelt de opdrachtnemer dan binnen een door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 8. Indien de consument na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De opdrachtnemer mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of onderdelen aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de consument tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van de opdrachtnemer en/of het recht van de opdrachtnemer alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 Artikel 7:           Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
 • de opdrachtnemer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de consument heeft ontvangen;
 • de opdrachtnemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de consument heeft ontvangen;
 • er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de consument komen; heeft de opdrachtnemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 1. De opdrachtnemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de consument wordt bespoedigd, mag de opdrachtnemer de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de consument.
 1. De opdrachtnemer informeert de consument over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 • bij door de consument gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
 • indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de opdrachtnemer eerst met de consument over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de opdrachtnemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 1. Meer- en minder werk moet schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de consument overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de consument of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. De opdrachtnemer mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de consument in rekening brengen.

 Artikel 8:           Oplevering en goedkeuring werkzaamheden

 1. Op het moment dat de overeengekomen installatie- of reparatiewerkzaamheden afgerond zijn informeert de opdrachtnemer de consument hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de consument de zaken heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
 • de consument een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan de opdrachtnemer retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
 • de opdrachtnemer geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de consument niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
 • de zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de consument in gebruik zijn genomen.
 1. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de consument ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan de door de opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden.
 2. Indien de consument na de oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 9:           Klachten

 1. De consument controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen aan de opdrachtnemer. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de consument direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen termijn zijnde 14 dagen – aan de opdrachtnemer. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de consument. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de consument direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door de opdrachtnemer gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan de opdrachtnemer. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de consument. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Op verzoek van de opdrachtnemer, verstrekt de consument een schriftelijke uiteenzetting van de klachten aan de opdrachtnemer.
 5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 8. De consument stelt de opdrachtnemer in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending/retourenring noodzakelijk is of de opdrachtnemer de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de consument, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de consument.
 9. Retourzending/retourenring vindt plaats op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de consument van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 Artikel 10:         Garanties

 1. De opdrachtnemer voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. De opdrachtnemer staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen of anders is vermeld, geldt voor gebruikte computers een garantietermijn van 1 maand. Geen garantie geldt voor meegeleverde of op deze computers aanwezige software.
 4. De opdrachtnemer verleent geen garantie op door de consument voorgeschreven/verstrekte onderdelen en eerder gebruikte onderdelen die hij voor overeengekomen reparatiewerkzaamheden heeft aangewend.
 5. Indien voor de door de opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De opdrachtnemer informeert de consument hierover.
 6. De opdrachtnemer garandeert niet – en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de consument deze wil gebruiken/gebruikt noch dat de zaken/het resultaat van de verrichte werkzaamheden aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via/kan draaien op het bestaande systeem van de consument, tenzij de opdrachtnemer dit schriftelijk aan de consument heeft bevestigd.
 7. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de consument de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 9. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de opdrachtnemer – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 10. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de opdrachtnemer. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.
 11. De consument is verplicht zijn bevindingen omtrent garantie werkzaamheden te melden binnen 14 dagen na de facturatiedatum van zijn of haar reparatie.

 Artikel 11:         Garantie specifieke reparaties

 1. Voor het herstel c.q. vervanging van GPU’s in iMacs en MacBooks geldt een afwijkende garantietermijn van 6 maanden tenzij specifiek anders overeengekomen.
 2. Alle reparaties omtrent het vervangen van de accu van een apparaat hebben een afwijkende garantietermijn van 6 maanden tenzij specifiek anders overeengekomen.
 3. De standaard garantie is niet geldend op reparaties waar geen hardware matige handelingen zijn uitgevoerd. Softwarereparaties zijn ten allen tijde op eigen risico van de consument en verdere problemen kunnen niet verweten worden aan de handelingen van de opdrachtnemer.
 4. Bij reparaties van smartphones en tablets wordt geen garantie verleend indien de consument weigert een toegangscode te verlenen. Bij het ontbreken van een toegangscode is de opdrachtnemer niet in staat een volledige test te doen van het toestel.
 5. Wanneer het frame van een iPhone dusdanig krom is dat de reparatie belemmerd wordt hierdoor, vervalt de garantie op het LCD paneel indien deze vervangen is. De opdrachtnemer is in zo een geval verplicht dit voor het starten van de reparatie aan de consument kenbaar te maken.
 6. Apparaten die behandeld zijn tegen waterschade genieten een garantie van 6 maanden op de vervangen onderdelen. Overige onderdelen zijn uitgesloten van enige vorm van garantie.
 7. Indien een iPad of iPhone binnen de garantie termijn voorzien wordt van een nieuwe LCD paneel wordt er enkel garantie verleend over het nieuwe scherm, overige onderdelen genieten deze garantie niet.
 8. Kleurverschil onder diverse iPhone schermen is geen garantie. Kleur afwijking kan altijd optreden gezien er meerdere leveranciers zijn voor deze panelen.
 9. Op refurbished apparatuur zit een standaard garantietermijn van 12 maanden waarvan 3 maanden full service en 9 maanden voor interne onderdelen. Arbeidskosten zullen, buiten de full service om, ten allen tijde in rekening worden gebracht.

 Artikel 12:         Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de opdrachtnemer gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De consument neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de consument de opdrachtnemer hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Als de consument onderdelen voor verdere verwerking/installatie beschikbaar stelt, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk installatie, maar niet voor de deugdelijkheid van de onderdelen zelf.
 8. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de consument uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
 9. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor verlies/tenietgaan van data, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of diens leidinggevend personeel op directieniveau.
 10. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk – en de consument kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
 • ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens de opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
 • ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken door/namens de consument;
 • ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/namens de consument;
 • fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de consument aan de opdrachtnemer verstrekte/voorgeschreven informatie en onderdelen;
 • aanwijzingen of instructies van/namens de consument;
 • of als gevolg van een keuze van de consument die afwijkt van wat de opdrachtnemer adviseerde en/of gebruikelijk is;
 • of doordat door/namens de consument (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer.
 1. De consument is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de opdrachtnemer de consument vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies van data/software, de consument moet altijd zelf zorgen voor een recente backup.

 Artikel 13:         Betaling

 1. De opdrachtnemer mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Met uitzondering van een overeengekomen vooruitbetaling, vindt betaling contant of door middel van een bankoverschrijving bij (op)levering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de opdrachtnemer bovendien aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. De opdrachtnemer geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 • 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de opdrachtnemer de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 1. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de opdrachtnemer de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat de consument/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument/consument te twijfelen.
 2. Ontvangen betalingen brengt de opdrachtnemer eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 3. De consument mag de vorderingen van de opdrachtnemer niet verrekenen met eventuele tevenvorderingen die hij op de opdrachtnemer heeft. Dit geldt eveneens indien de consument (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 14:         Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de consument aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de consument, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de consument deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De consument informeert de opdrachtnemer direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de consument de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de opdrachtnemer.
 6. De consument zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft de opdrachtnemer op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de consument handelt in strijd met dit artikel of de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen de opdrachtnemer en zijn werknemers het terrein van de consument betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.
 8. De consument dient zijn apparaat binnen 2 maanden na het afronden van de reparatie af te halen. Indien consument hierin verzuimt behoudt de opdrachtnemer het recht om 2 euro per dag in rekening te brengen voor stalling.
 9. Indien de consument verzuimt zijn apparaat af te halen binnen 3 maanden na het afronden van de reparatie, dan behoudt de opdrachtnemer zich het recht dit apparaat toe te eigenen. De opdrachtnemer dient de consument hiervan minimaal 3 maal op de hoogte te stellen via mail, SMS of telefoon.

Artikel 15:         Intellectuele eigendomsrechten

 1. De opdrachtnemer garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
 2. Als blijkt dat deze zaken toch inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, vervangt de opdrachtnemer de desbetreffende zaken – na overleg met de consument – door zaken die geen inbreuk maken op de betrokken rechten, verwerft hij hiervoor een licentierecht of neemt hij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding (verminderd met de normaal te achten afschrijvingen), zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. De consument heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij de opdrachtnemer op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspraken van derden (onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden), dat de opdrachtnemer zijn rechten ter zake naar behoren kan verdedigen. De opdrachtnemer vrijwaart de consument dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de consument de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan de opdrachtnemer overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
 4. De consument staat er voor in dat de door hem aan de opdrachtnemer verstrekte zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtnemer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

Artikel 16:         Retentierecht

 1. De opdrachtnemer mag de teruggave van zaken van de consument, die hij voor onderhoud of reparatie onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de consument:
 • de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze zaken niet (volledig) heeft voldaan;
 • overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de opdrachtnemer niet (volledig) heeft voldaan.
 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17:         Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. De opdrachtnemer mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de consument ontbinden op het tijdstip waarop de consument:
 • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 1. De consument informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18:         Overmacht

 1. Bij overmacht van de consument of de opdrachtnemer, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de consument ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de consument voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van de opdrachtnemer wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de opdrachtnemer: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de opdrachtnemer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de consument zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19:         Annulering, opschorting

 1. Indien de consument de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de opdrachtnemer van de consument een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de opdrachtnemer en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de consument een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag de opdrachtnemer de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 3. De consument vrijwaart de opdrachtnemer voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. De opdrachtnemer mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de consument betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de consument.
 5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de consument, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag de opdrachtnemer deze bij de consument in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door de opdrachtnemer zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 6. Kosten die voor de opdrachtnemer voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de consument. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de opdrachtnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de consument ontbinden.

Artikel 20:         Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, maar de opdrachtnemer behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de consument.
 4. Ongeacht de keuze van de opdrachtnemer, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de opdrachtnemer.
 5. Indien de consument gevestigd is buiten Nederland, mag de opdrachtnemer er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de consument gevestigd is.

Laatst bijgewerkt op: 23 juni 2020 00:21